Citylab Haarlem behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Citylab Haarlem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Citylab Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van Citylab Haarlem, aangeboden informatie op de site van Citylab Haarlem, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van Citylab Haarlem. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Citylab Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van Citylab Haarlem, aangeboden- informatie op de site van Citylab Haarlem. Citylab Haarlem behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen
van Citylab Haarlem of Inholland.

Hyperlinks:
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Citylab Haarlem liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Citylab Haarlem is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie
achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht:
Op de website rust een auteursrecht van Citylab Haarlem. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@citylabhaarlem.nl

Privacy:
Citylab Haarlem respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven
worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Citylab Haarlem worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie ons volledige Privacy Statement.

Toegang:
Citylab Haarlem behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Citylab Haarlem de toegang tot de websites monitoren.

Privacyverklaring Citylab Haarlem
Citylab Haarlem verwerkt je persoonsgegevens om haar wettelijke-, onderwijs en onderzoekstaken goed uit te kunnen voeren. Ook voor bijvoorbeeld stages, extra begeleiding, studiereizen of andere diensten kan het zijn dat wij (extra) gegevens van je nodig hebben. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd en voldoet aan de regels van de AVG en is geregeld via zogenaamde
‘verwerkersovereenkomsten’. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.